Població mundial
Carregant dades...
Població mundial actual
 
Carregant dades...
Naixements aquest any info
Carregant dades...
Naixements avui info
Carregant dades...
Morts aquest any  
Carregant dades...
Morts avui  
Carregant dades...
Increment de la població aquest any  
 
Governs i Economia
Carregant dades...
Inversions mundials dels governs en salut avui
Carregant dades...
Inversions mundials dels governs en l'educació avui
Carregant dades...
Inversions mundials dels governs en el sector militar avui
Carregant dades...
Cotxes produïts aquest any  
Carregant dades...
Bicicletes produïdes aquest any  
Carregant dades...
Ordinadors venuts aquest any  
 
Societat i Mitjans de comunicació
Carregant dades...
Títols de llibres publicats aquest any  
Carregant dades...
Diaris en circulació avui  
Carregant dades...
Televisions venudes mundialment avui  
Carregant dades...
Telèfons mòbils venuts avui  
Carregant dades...
Diners invertits en videojocs avui  
Carregant dades...
Usuaris d'Internet en el món  
Carregant dades...
Correus electrònics enviats avui  
Carregant dades...
Entrades de blogs escrites avui  
Carregant dades...
Tweets enviats avui  
Carregant dades...
Cerques realitzades al Google avui  
 
Medi ambient
Carregant dades...
Bosc perdut aquest any (hectàrees)  
Carregant dades...
Sòl perdut a causa de l'erosió aquest any (hectàrees)  
Carregant dades...
Emissions de CO2 aquest any (tones)  
Carregant dades...
Desertificació aquest any (hectàrees)  
Carregant dades...
Residus tòxics alliberats per les indústries en l'aire, la terra i l'aigua aquest any (tones)  
 
Alimentació
Carregant dades...
Persones desnodrides en el món ara  
Carregant dades...
Persones amb sobrepès en el món ara  
Carregant dades...
Persones obeses en el món ara  
Carregant dades...
Persones mortes per la fam avui  
Carregant dades...
Diners invertits en malalties relacionades amb l'obesitat als Estats Units avui  
Carregant dades...
Diners invertits en programes de pèrdua de pes als Estats Units avui  
 
Aigua
Carregant dades...
Aigua consumida aquest any (bilions de litres)  
Carregant dades...
Morts relacionades amb malalties de l'aigua aquest any  
Carregant dades...
Persones sense accés a aigua potable ara  
 
Energia
Carregant dades...
Energia utilitzada mundialment avui (MWh), que:  
Carregant dades...
- prové de fonts no renovables (MWh)  
Carregant dades...
- prové de fonts renovables (MWh)  
Carregant dades...
Energia solar arribada a la terra avui (MWh)  
Carregant dades...
Petroli extret avui (barrils)  
Carregant dades...
Petroli restant (barrils) info
Carregant dades...
Dies per a l'esgotament del petroli  
Carregant dades...
Gas natural restant (BOE) info
Carregant dades...
Dies per l'esgotament del gas natural  
Carregant dades...
Carbó restant (BOE)  
Carregant dades...
Dies per a l'esgotament del carbó  
 
Salut
Carregant dades...
Morts provocades per malalties infeccioses aquest any  
Carregant dades...
Infants inferiors als 5 anys morts aquest any  
Carregant dades...
Avortaments aquest any  
Carregant dades...
Mares mortes durant el part aquest any  
Carregant dades...
Persones infectades de VIH/SIDA ara  
Carregant dades...
Morts provocades pel VIH/SIDA aquest any  
Carregant dades...
Morts provocades pel càncer aquest any  
Carregant dades...
Morts provocades per la malària aquest any  
Carregant dades...
Cigarrets fumats avui  
Carregant dades...
Morts provocades pel tabac aquest any  
Carregant dades...
Morts provocades per l'alcohol aquest any  
Carregant dades...
Suïcidis aquest any  
Carregant dades...
Diners gastats mundialment en el consum de drogues il·legals aquest any  
Carregant dades...
Morts provocades per accidents de trànsit aquest any  

Traduït de l'anglès per Andreu Puy